Một số thủ thuật sửa lỗi

Sửa lỗi sau khi phục hồi database không lưu khi ghi mượn được

Nguyên nhân là sau khi phục hồi, phpMyAdmin của hosting tự động tạo 1 user mới không trùng với user đã add database.

Để xem tên user mới, ta vào phpMyAdmin => vào bảng Loan sẽ thấy được dữ liệu mượn / trả. Tiến hành sửa chữa 1 hàng bất kỳ (nên sao lưu database cho an toàn) sẽ có báo lỗi trong đó có chứa tên user mới.

Sau đó vào MySQL Database (cPanel), tiến hành tạo user mới cho đúng tên của user trong phpMyAdmin đã báo lỗi (lưu ý pass trùng với pass của user cũ), rồi tiến hành add user mới vào database, set quyền cho user mới là xong.

Tuỳ biến Phiếu ghi mượn

Quản trị Thư viện có thể thiết đặt cho hệ thống in phiếu ghi mượn sau mỗi lần bạn đọc mượn sách thành công. Các thao tác như sau:

- Vào menu Hệ thống => mục In biên nhận ghi mượn đặt thành

- Tuỳ biến phiếu ghi mượn bằng cách sửa file /admin/modules/circulation/pop_loan_receipt.php

Update: DigiLib hiện đã chỉnh sửa và tuỳ biến Phiếu ghi mượn như hình dưới.

Tuỳ biến phích mô tả

Sửa file /admin/modules/bibliography/printed_card.php

Các dòng:

$katalog .= "<tr ".$set_break."><td class=kotak>
			<table border=0;  width=400 height=270 cellpadding=0 cellspacing=0>
			<tr><td class=rightln>&nbsp;</td><td class=btmlnb align=center colspan=2 rowspan=2>";
		
		// nếu tiêu đề lớn hơn 60 ký tự thì cắt bớt và thêm dấu ba chấm vào phía sau
		if (strlen($tajuk[$i]) > 60) {
			$katalog .= substr($tajuk[$i], 0,60)."...";
		} else {
			$katalog .= $tajuk[$i];
		}
		
		// Phần này là để hiển thị thông tin trên phích mô tả
	
		$katalog .="</td></tr>
			<tr><td class=rightln>".$sliced_label[0]."</td></tr>
			<tr><td class=rightbt nowrap>".$sliced_label[1]."</td><td align=left class=btmln colspan=2>".$mainauthor."</td></tr>
			<tr><td class=rightln>".$sliced_label[2]."</td><td align=left class=data colspan=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$biblio_d['title']." / ".$biblio_d['author'].". -  ".$biblio_d['edition']."- ".$biblio_d['publisher']." -".$biblio_d['physic']."-- ".$biblio_d['series']."</td></tr>
			<tr><td class=rightln></td><td align=left colspan=2 class=data>&nbsp;&nbsp;&nbsp;ISBN:".$biblio_d['isbn_issn']."</td></tr>
			<tr><td class=rightln></td><td colspan=2 class=data>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>
			<tr><td class=rightln></td><td align=left class=data colspan=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$biblio_d['subject'].".</td></tr>
			<tr><td class=rightln></td><td class=data colspan=2>&nbsp;</td></tr>
			<tr><td class=rightln></td><td align=left class=data>&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$biblio_d['copies']."</td><td class=data align=right>&nbsp;</td></tr>
			</table>
			</td></tr>\n";

Có thể sửa các dòng kẻ bằng cách chỉnh các tham số trong phần khai báo class phía dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *